EN | NL

Privacyverklaring voor direct marketing

 

Met de volgende privacyverklaring stelt Kloeckner Metals ODS Nederland (hierna tevens ‚Klöckner‘, ‚wij‘ of ‚ons‘ genoemd) u informatie beschikbaar over de manier waarop uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing worden verwerkt. Persoonsgegevens hebben betrekking op uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden (bijv. uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), voor zover wij deze gegevens naar uw persoon kunnen herleiden.

Hierna laten wij u weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechten u hebt.

I. Verwerkingsverantwoordelijke

In de zin van art. 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de verwerkingsverantwoordelijke

 

Kloeckner Metals ODS Nederland
Donk 6 – 2991 LE Barendrecht
Postbus 69 – 2990 AB Barendrecht
Telefoon: +31 (0) 180 640 911
Fax: +31 (0) 180 640 275

E-mail adres: ODS.info@kloeckner.com

II.    Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 

Dhr. Willem in ‘t Veld

Tel.nr: +31(0)180 640 116

E-Mail: Willem.intVeld@kloeckner.com

III.  Verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing

1.    Verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing op basis van toestemming

a)Betrokken gegevenscategorieën, verwerkingsdoeleinden:

Indien u ons toestemming voor direct marketing hebt gegeven, verwerken wij de volgende persoonsgegevens, om u via persoonlijke e-mailberichten te informeren over speciale aanbiedingen, speciale evenementen, beurzen, producten en diensten:

Persoonsgegevens

Aanhef; voor- en achternaam; E-mailadres; leeftijd; burgerlijke stand; inkomen; beroep; bedrijfsnaam, adres, klantnummer, branche-indeling en classificatie van mijn  onderneming op basis van een analyse [3]; mijn functie en afdeling  binnen mijn  onderneming; informatie over kredietwaardigheid, wijze van betaling en concurrentiegedrag van mijn onderneming binnen de markt en tussen verschillende aanbieders;  eerste contact met Kloeckner Metals ODS Nederland; nummer van de aan mij toegewezen contactpersoon; mijn taalvoorkeur; mijn aankoopgedrag en  bestel historie (online/offline), eerdere  contactmomenten en voor mij geactiveerde  diensten; persoonlijke  communicatie en interactie met betrekking tot reclame uitingen, aanvragen, bestellingen en het gebruik van diensten, waaronder bewegingen binnen de onlineshop, klikgedrag, bezochte home-, bron-, en bestemmingspagina’s, gebruikte IP adressen, duur van het bezoek en bouncepercentage tijdens de internetbezoeken, aantal bezoeken, status als nieuwe of bestaande klant, gemiddelde laad- en bezoektijden; mijn reacties en bewegingen binnen de marketingkanalen; chat- en klantenservicelogboeken, mijn communicatie historie en opnames en  resultatenlogboeken van telefoon  en persoonlijke gesprekken; de resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid; informatie over mijn accountmanager en de verkooporganisatie bij Kloeckner Metals ODS Nederland.

Hierbij worden ten behoeve van individualisering de hierboven vermelde persoonsgegevens als volgt geanalyseerd voor de samenstelling en toewijzing van doelgroepen:

Samenstelling en toewijzing van doelgroepen

Bij de doelgroepvorming worden voor elke e-mailcampagne subgroepen bepaald en geclusterd die aangeschreven zullen worden over aanbiedingen,  evenementen, beurzen, producten en diensten. Aansluitend vindt de doelgroep toewijzing plaats. Hierbij zal, in overeenstemming met de procedure beschreven in punt [3], een individuele analyse van de persoonsgegevens als bedoeld in punt [1] worden uitgevoerd. Op basis van deze analyse wordt bij elke e-mailcampagne besloten aan welke doelgroep ik toegewezen zal worden en welke   aanbiedingen, in het bijzonder evenementen, beurzen,   producten en diensten aan mij zullen worden aangeboden.

Analyse

Tijdens de analyse maakt Kloeckner Metals ODS Nederland een profiel  van mij en mijn onderneming aan, dat de persoonlijke informatie waarnaar in clausule [1] wordt verwezen, onderzoekt en evalueert met betrekking tot mijn gedrag als klant en het gedrag van mij en mijn onderneming in het verleden. Op deze manier kunnen voorkeuren voor producten, het tijdstip van aankopen en andere relevante informatie m.b.t. aankoopgedrag worden afgeleid. Rekening houdend met  overige statistische informatie trekt Kloeckner Metals ODS Nederland conclusies over mijn  toekomstige aankoopgedrag en berekent de kans over mijn affiniteit voor bepaalde aanbiedingen, in het bijzonder evenementen en beurzen,  producten en diensten.

b) Rechtsgronden en bewaartermijn:

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 a) van de AVG. Voor dit doel verwerken wij uw gegevens in principe tot het moment dat u voornoemde toestemming intrekt (zie ‚Intrekken van uw toestemming‘); indien wij de hierboven genoemde persoonsgegevens niet op basis van een andere rechtsgrond mogen verwerken, worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

 

c) Noodzaak van uw medewerking bij de gegevensverzameling/gevolgen bij weigering:

U bent wettelijk of contractueel niet verplicht om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van direct marketing of hiervoor toestemming te geven. Als u geen toestemming geeft, heeft dit geen gevolgen, behalve dat u geen direct-marketinginformatie ontvangt.

 

2.  Verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing op basis van belangenafweging

a) Betrokken gegevenscategorieën, verwerkingsdoeleinden:

Zonder uw toestemming voor het ontvangen van persoonlijke berichten volgens punt 1, verwerken wij, op basis van belangenafweging, uw e-mailadres en vestiging ten behoeve van direct marketing. Op deze manier ontvangt u uitsluitend algemene, niet-persoonlijke informatie.

 

b) Rechtsgronden, gerechtvaardigde belangen en bewaartermijn:

De verwerking vindt in deze gevallen plaats op basis van belangenafweging conform artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Wij maken daarbij een belangenafweging tussen uw en ons belang om u in het algemeen over onze eigen producten en diensten te informeren. Voor dit doel verwerken wij uw gegevens in principe tot het moment dat u hiertegen bezwaar maakt (zie ‚Het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing op basis van belangenafweging‘); indien wij de hierboven genoemde persoonsgegevens niet op basis van een andere rechtsgrond mogen verwerken, worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

 

c) Noodzaak van uw medewerking bij de gegevensverzameling/gevolgen bij weigering:

U bent wettelijk of contractueel niet verplicht om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van direct marketing op basis van belangenafweging. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen, behalve dat u daarna geen verdere direct-marketinginformatie meer ontvangt.

 

IV.  Uw rechten als betrokkene

In het onderstaande informeren wij u over de rechten die u als betrokkene volgens artikel 15-21 en artikel 77 lid 1 van de AVG hebt.

 1. Het recht op informatie

Volgens artikel 15 van de AVG heeft u het recht om van ons uitsluitsel te krijgen over welke persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Het recht op informatie omvat de volgende punten;

 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • dat u het recht heeft ons te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken, en
 • dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien van toepassing en voor zover mogelijk, hebt u ook recht op informatie over het volgende:

 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

Wij zijn tevens verplicht u een kopie ter beschikking te stellen van alle, door ons als verantwoordelijke, verwerkte persoonsgegevens indien u het ons verzoekt. De gegevens worden verstrekt in de vorm en omvang die ons ter beschikking staat op het moment dat u uw verzoek indient.

 1. Het recht op rectificatie

Op grond van artikel 16 van de AVG heeft u het recht om van ons rectificatie of completering van persoonsgegevens te eisen, indien deze onjuist of onvolledig zijn. Zo kunt u gegevens die inhoudelijk niet correct zijn (bijv. door typefouten/onduidelijk handschrift), laten corrigeren.

 1. Het recht op vergetelheid

Op grond van artikel 17 van de AVG hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, indien

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u uw toestemming waarop de verwerking berust, hebt ingetrokken;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting.
 1. Het recht op beperking van de verwerking

Op grond van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien

 • u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
 • u de persoonsgegevens die wij niet meer nodig hebben zelf nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • nadat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde gronden voor verdere verwerking zwaarder wegen dan die van u.

Indien de verwerking is beperkt, mogen wij de verwerking van uw persoonsgegevens slechts in wettelijk vastgelegde uitzonderingsgevallen voortzetten. Indien de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wordt opgeheven, wordt u hiervan door ons vooraf op de hoogte gebracht.

 1. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op grond van artikel 20 van de AVG hebt u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en voor machines leesbare vorm te verkrijgen.

Dit recht strekt zich niet uit tot persoonsgegevens die

 • ons door derden ter beschikking zijn gesteld of zijn toegestuurd;
 • wachtwoorden, salarisgegevens of biometrische gegevens betreffen;
 • betrekking hebben op uw technische instellingen van de door u gebruikte diensten;
 • het resultaat weergeven van een door ons op basis van uw persoonsgegevens vastgestelde samenhang of andere door ons uitgevoerde berekening (bijv. kredietscores, resultaten van profilering).

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens vervalt eveneens, indien

 • de verwerking rechtmatig is en deze rechtmatigheid niet berust op uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 sub a) van de AVG of de uitvoering van een overeenkomst in de zin van art. 6 lid 1 sub b) van de AVG, of
 • de overdracht afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

In sommige gevallen hebt u bovendien het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

 1. Individueel recht op bezwaar

Op grond van artikel 21 van de AVG hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, voor zover dit bezwaar juridisch gebaseerd is op het feit dat

 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang (vergelijk art. 6 lid 1 sub e) of 1 AVG),
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het openbaar gezag dat ons is opgedragen (vergelijk art. 6 lid 1 sub e) of 2 AVG), of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (vergelijk art. 6 lid 1 sub f) AVG).

U moet uw bezwaar in alle gevallen motiveren, in zoverre dat u moet toelichten welke redenen er in uw specifieke situatie zijn om de toelaatbaarheid van de verwerking aan te vechten.

Het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing op basis van belangenafweging

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt op basis van belangenafweging, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw e-mailadres en vestiging ten behoeve van direct marketing. U kunt hiervoor in elke nieuwsbrief klikken op de afmeldingslink of de link voor het Preference Center, of een e-mail sturen naar shop-nl@kloeckner.com. U kunt ook een brief sturen naar Kloeckner Metals ODS Nederland, Donk 6, 2991LE Barendrecht. Als u een beroep doet op het bezwaarrecht, bent u uitsluitend doorgiftekosten tegen basistarief verschuldigd (bijv.  frankering, verzending per e-mail).

7. Rechtmatigheid van het intrekken van uw toestemming

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde volledig of alleen ten aanzien van specifieke verwerkingsdoeleinden kosteloos weer intrekken. Houd er rekening mee dat rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze plaatsvond tot vóór het moment van intrekken van uw toestemming,  niet met terugwerkende kracht onrechtmatig wordt.

8. Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Ten slotte hebt u op grond van art 77 lid 1 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op bepalingen voor de gegevensbescherming. U kunt een dergelijke klacht met name indienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt, of waar de beweerde inbreuk is begaan. Daarnaast houdt u de mogelijkheid om recht of genoegdoening te zoeken onder het toepasselijke recht (bijv. bij de rechtbank of autoriteiten).

Versie: april 2018