Privacy Statement (Versie van 2016/01/16)

Dit Privacy Statement door de Klöckner Groep (hierna ook aangeduid als „Klöckner“, „wij“ of „ons“) beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, wanneer u onze websites http://www.kloeckner.nl bezoekt (hierna tezamen aangeduid als „websites“) en hoe we deze gegevens gebruiken en verwerken. We zijn blij u te mogen verwelkomen op onze websites en zijn blij met uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

I. Bedrijven binnen de Klöckner Groep in Nederland

ODS BV

II. Service Provider en Data Controller

De Service Provider en de verantwoordelijke in de zin van artikel art. 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) is de onderneming die in de afdruk wordt genoemd.

III. Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ook genoemd „gegevens“). Dit betreft bijvoorbeeld informatie zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

IV. Verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens

1. Verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens bij bezoek van onze website.

Wanneer u onze websites bezoekt, zelfs wanneer u zich niet registreert, noch op enige andere manier informatie aan ons verstrekt, zullen de volgende gegevens aan ons worden verstrekt om gebruik van onze websites mogelijk te maken:
  • verbindingsinformatie van het verzoekende apparaat, inclusief het IP-adres
  • informatie vorige bezochte websites, met inbegrip van de laatst bezochte website voor het bezoek aan onze website
  • datum en tijdstip van uw bezoek
  • type en de versie van uw internetbrowser en besturingssysteem
  • volume van de overgedragen gegevens
(hierna te noemen “verstrekte gegevens”)
We analyseren de verstrekte gegevens door middel van web-tracking tools met het oog op de beveiliging van het systeem en de verbetering van onze websites. Meer informatie, met name over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling kunt u hiera> vinden
Het is tevens mogelijk dat wij de verstrekte gegevens combineren met gegevens die zijn verkregen via het gebruik van de services zoals genoemd onder artikel IV.3 en IV.7 van dit Privacy Statement alsmede met contractgegevens en/of gegevens van bestaande klantrelaties (hierna te noemen: “inhoudelijke gegevens”); het is ook mogelijk dat we gegevens analyseren voor zakelijke doeleinden en voor meer individueel contact u, voor zover u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven conform artikel V van dit Privacy Statement. Om betere ondersteuning en support te kunnen verlenen zullen we in sommige gevallen bepaalde gegevens, zoals uw functie en contactgegevens, aan de verstrekte gegevens toevoegen. Als u bedrijfseigenaar bent zullen we aanvullende informatie toevoegen die betrekking heeft op de aard en sector van uw onderneming. Voor zover we hierbij gebruik maken van service providers zullen we deze er contractueel toe verplichten uw privacy rechten na te leven.

2. Verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze online shop

Wanneer u als nieuwe klant producten in onze online shop bestelt via bij https://shop.kloeckner.nl dient u zich te registreren en een klant-account aan te maken, die het verzamelen en opslaan van gegevens vereist (functie, achternaam, voornaam, zakelijk email adres, wachtwoord, bedrijfsnaam, factuuradres, zakelijk telefoonnummer en belastingnummer) ten behoeve van latere aankopen.
Als u of het bedrijf waarvoor u werkt al klant is bij Klöckner, is een separate registratie niet vereist en kunt u volstaan met het activeren van uw Onlineshop account. U kunt uw account activeren door het aan u toegewezen klant ID en uw e-mailadres in te voeren op in onze Onlineshop. Na vergelijking van de ingevoerde gegevens met de gegevens die al door Klöckner zijn opgeslagen betreffende het bedrijf waaraan u bent gekoppeld, ontvangt u een aan u toegewezen gebruikersnaam en een eenmalig password waarmee u in de Onlinehop kunt inloggen. Hiertoe zullen reeds bestaande gegevens van eerdere klantrelaties met u en het bedrijf waaraan u bent gekoppeld en voor zover beschikbaar in andere systemen van Klöckner, naar het systeem van de Onlineshop worden overgedragen. Nadat u bent ingelogd kunt u de reeds afgesloten contracten en geplaatste orders inzien (inclusief onder meer order ID, bezorgadres, productnummer, gewenste maateenheid en tijd) die aan uw functie zijn toegewezen.
Als u zich op onze Onlineshop heeft geregistreerd, uw account heeft geactiveerd en/of bent ingelogd, dan heeft u ingestemd met de verzameling, verwerking en het gebruik van de ingevoerde gegevens en met de verwerking en het gebruik van de gegevens die reeds zijn opgeslagen via de bestaande klantrelatie op de Onlineshop – voor zover beschikbaar – als weergegeven in artikel V.
De gegevens die u heeft verstrekt, worden gebruikt met het doel om orders te verwerken en af te leveren. Voor dit doel verstrekken wij uw adresgegevens aan derden (bijvoorbeeld gecontracteerde bezorgers of toeleveranciers) en eventueel uw betalingsgegevens aan onze bank. Om uw bestelling uit te kunnen voeren verstrekken wij uw gegevens ook aan andere deelnemende Klöckner Groep ondernemingen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling. Tot slot werkt de Klöckner Groep ook met faciliterende bedrijven binnen de Klöckner Groep in Duitsland als centrale dienstverleners, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de online shop. In deze context zijn uw gegevens mogelijk ook inzichtelijk voor andere bedrijven binnen de Klöckner Groep. De gegevens zullen alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt op de wijze zoals beschreven in artikel IV.7 van dit Privacy Statement.
Eens in de zoveel tijd maken we gebruik van externe dienstverleners om de verwerking van uw persoonsgegevens te vereenvoudigen. Wij selecteren deze dienstverleners zorgvuldig en de afspraken met deze partijen worden schriftelijk vastgelegd.
Als u een bestelling in de Onlineshop heeft geplaatst, verzamelen, verwerken en gebruiken we gegevens zoals uw bedrijfsnaam en zakelijke adres om aan juridische verplichtingen te voldoen en deze te toetsen aan de zogenaamde anti-terreurlijsten. Dit is een verplichting op basis van een Europese anti-terreur richtlijn waaraan wij zullen voldoen. Hierbij maken we gebruik van een service provider die de toets voor ons zal uitvoeren en die door ons wordt verplicht de geldende privacy regels na te leven.
Zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd en na het verstrijken van de periode van de fiscale en commerciële wettelijke bewaarplicht zullen wij uw gegevens verwijderen.

3. Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens bij het gebruik van andere diensten

Als u gebruik wilt maken andere diensten op onze websites, kunt u zichzelf daarvoor via onze website registreren.
In dit verband dient u bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, het bedrijf waar u werkzaam bent, adres en telefoonnummer op te geven, alsook de diensten die u van ons vraagt.
Als u of het bedrijf waarvoor u werkt al klant is bij Klöckner, dan kunt u de reeds geleverde diensten inzien die aan u in uw functie zijn toegewezen. De informatie die al door Klöckner is opgeslagen inzake reeds geleverde diensten zal voor dat doel en ten behoeve van beter gebruik van de gegevens tussen het contractplatform en andere bestaande systemen binnen de Klöckner Groep worden uitgewisseld Als u uw account heeft geactiveerd en/of bent ingelogd op een service platform, dan heeft u ingestemd met de verzameling, verwerking en het gebruik van de ingevoerde gegevens en met de verwerking en het gebruik van de gegevens die reeds zijn opgeslagen via de bestaande klantrelatie op het betreffende service platform als weergegeven in artikel V.
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de in dat kader verstrekte informatie om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren. De gegevens zullen alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt op de wijze zoals beschreven in artikel IV.7 van dit Privacy Statement.

4. Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens bij het gebruik van ons contactformulier

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om contact op te nemen Klöckner door middel van zogenaamde contactformulieren, bijvoorbeeld voor vragen over onze producten of om informatie op te vragen. De voor dit doel benodigde persoonsgegevens zoals achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres zullen worden verzameld door onze websites om u van de benodigde informatie te kunnen voorzien. Voor een snellere en meer nauwkeurige behandeling van uw verzoeken, maken we gebruik van speciale software die ons helpt om onze processen te optimaliseren. De technische ondersteuning van deze software wordt verzorgd door Zendesk, Inc., USA (hierna „Zendesk“), die toegang heeft tot de software-applicatie. Het kan niet worden uitgesloten dat Zendesk toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat in individuele gevallen niet kan worden uitgesloten dat er sprake zal zijn van gegevenstoegang vanuit de Verenigde Staten. Om ervoor te zorgen dat in elk geval een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat in de zin van artikel 76 e.v. WBP, wordt door Zendesk gegarandeerd dat de toegang tot uw gegevens in lijn is met de Europese normen voor gegevensbescherming. Zendesk is strikt gebonden aan onze instructies en gegevens zullen niet worden gebruikt voor de eigen doeleinden van Zendesk.

5. Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens voor het doel van reclame en markt- en opinieonderzoek; recht op herroeping

Uw klant en ordergegevens worden verwerkt en gebruikt door bedrijven binnen de Klöckner-groep. Niet alleen voor de orderverwerking en de levering van diensten, maar ook voor reclamedoeleinden en markt- en opinieonderzoek. Dit doen wij alleen zolang wij uw toestemming hebben overeenkomstig artikel V. van dit Privacy Statement.
Als onderdeel van de verwerking van persoonsgegevens voor reclame en marktonderzoek, zullen wij uw persoonlijke gegevens en andere informatie die wij van u ontvangen verwerken, waaronder voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Wij zullen deze gegevens gebruiken om u te voorzien van interessante aanbiedingen en om een individuele koopbeleving te creëren en deze continu te verbeteren. Dat betekent ook dat we u op basis uw eerdere bestellingen via e-mail aanbevelingen kunnen sturen voor aanverwante producten. U zult alleen reclame via e-mail ontvangen indien wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld wanneer u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief).
Daarnaast, en voor zover we daartoe uw expliciete toestemming hebben verkregen (met separate aanmelding voor de nieuwsbrief als u zich in de Onlineshop registreert), zullen wij uw gegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen, informatie, nieuwsbrieven over producten, diensten evenals uitnodigingen om onze producten te beoordelen te sturen per e-mail. In dat geval wordt u gevraagd om de volgende verklaring te akkoorderen:
„Ja, ik meld me aan voor de gratis nieuwsbrief en word graag op de hoogte gehouden over vouchers en promoties. geef Klöckner toestemming om e-mails te sturen over aanbiedingen en promoties op het door mij verstrekte e-mailadres. U kunt zich hiervoor op elk moment weer uitschrijven. Nadere informatie kunt u vinden in het Privacy Statement“.
U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- en marketing, en marktonderzoek doeleinden op elk moment te herroepen, zoals omschreven in het volgende artikel V.

V. Algemene Toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens

Wanneer u een bestelling heeft geplaatst of zich anderszins geabonneerd heeft op bepaalde diensten (zoals bijvoorbeeld het gebruik van het contract platform of bestelgeschiedenis platform via de website van de Klöckner, heeft u als volgt toestemming gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens:
„Ik heb het Klöckner Privacy Statement gelezen en ik geef hierbij toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van mijn persoonsgegevens zoals omschreven in het Privacy Statement“
Met de door u verleende toestemming gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacy Statement en voor de doelen die zijn opgenomen in artikel IV. (in het bijzonder de ontwikkeling van de website inclusief Onlineshop en het sluiten, uitvoeren en afronden van transacties en communicatie daaromtrent alsmede voor reclame, markt- en opinieonderzoek). De verleende toestemming in de zin van dit Privacy Statement omvat ook overdracht, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens naar en van derden inclusief eventuele andere vennootschappen van Klöckner Groep alsook aan derden buiten de EU / EER.
Uw toestemming kan worden op elk gewenst moment worden ingetrokken:
Per informele brief aan ODS B.V., Data Protection Officer, Mevrouw Nina Boender, Donk 6, 2991 LE Barendrecht, Nederland ; of
Door een e-mail te sturen naar Nina.Boender@kloeckner.com
Intrekken van uw toestemming is gratis, met uitzondering van de eventuele overdracht- of aansluitkosten.
Mocht u ervoor kiezen om uw toestemming enkel voor bepaalde doeleinden in te trekken dan verzoeken wij u om dit te verduidelijken door de specifieke doeleinden waarvoor uw de toestemming wilt intrekken te benoemen (bijvoorbeeld door het benoemen van „intrekken instemming reclamedoeleinden“, wanneer u slechts uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden wilt beëindigen). Uw persoonlijke gegevens zullen dan alleen nog geanonimiseerd worden gebruikt voor reclamedoeleinden.
Wanneer u geen onderscheid maakt in de specifieke doeleinden van de verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens, zullen al uw persoonsgegevens worden verwijderd zoals uiteengezet in dit Privacy Statement.
Wij zullen uw recht om de toestemming in te trekken respecteren. Houd er echter rekening mee dat wij verplicht zijn om te controleren of er geen juridische en/of andere verplichtingen zijn op grond waarvan wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en / of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, bijvoorbeeld om fiscale redenen, dan wel omdat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens derden of jegens u te kunnen voldoen.

VI. Geen verkoop van uw persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet worden verkocht, verhuurd of op enige andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld. Meer in het bijzonder zullen wij uw adres niet prijs geven. In beginsel vindt er geen overdracht plaats van via onze websites verzamelde persoonsgegeven naar landen buiten de EU of de EER. In het geval dat een dergelijke overdracht toch plaatsvindt, nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een adequaat niveau van bescherming wordt geboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 76 e.v. WBP.

VII. Cookies

„Cookies“ zijn kleine tekstbestanden die vanaf onze webserver via uw browser worden opgeslagen op uw computer, die later kunnen worden opgehaald. De informatie die is opgeslagen in een cookie maakt herkenning van uw browser mogelijk. De cookies worden afgescheiden bewaard van andere persoonsgegevens en niet door ons aan persoonsgegevens gekoppeld. Cookies helpen ons om het aantal bezoekers en de gebruiksfrequentie op onze websites te bepalen en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites verder te ontwikkelen. Klöckner gebruikt zowel sessiecookies die onmiddellijk worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, als permanente cookies, die langer in het cookie-bestand van uw browser bewaard blijven. De cookies op onze websites worden uitsluitend verzameld met behulp van pseudoniemen.
Ongeacht welk type cookies u gebruikt, heeft u altijd de keuze om te beslissen of u de cookies accepteert of niet. U kunt onze website ook zonder cookies bezoeken. U kunt cookies uitschakelen in uw browser, de opslag beperken bij bepaalde websites of uw browser instellen dat u altijd op de hoogte wordt gesteld wanneer er een cookie wordt verzonden. U kunt de opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Dit geldt vooral voor permanente cookies. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot technische beperkingen bij het gebruik van onze websites.

VIII. Webtracking en analyse-tools

We maken gebruik van tracking software om de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van onze websites te bepalen. De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt in anonieme vorm om onze websites te optimaliseren.
Google Analytics
Om de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van onze website te bepalen, maken we ook gebruik van Google Analytics. Een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). We maken gebruik van Google Analytics onder de voorwaarden waarop de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming met Google zijn overeengekomen. Google Analytics maakt gebruik van „cookies“, die de website helpen te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Voor meer informatie over cookies, klik hier.
De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website wordt overgebracht en opgeslagen naar servers in de Verenigde Staten. We hebben echter de extensie „anonymizelp ()“ (IP-anonimisering), die ervoor zorgt dat uw IP-adres vóór opslag en transmissie door Google tot het laatste octet wordt verminderd binnen de Europese Unie of een staat die is aangesloten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Daardoor wordt uitgesloten dat de gegevens aan u gerelateerd kunnen worden.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over het gebruik van de website op te stellen, om ander gebruik van de website mogelijk te maken en om internet gerelateerde diensten te leveren aan de website operator.
Het als onderdeel van Google Analytics van uw browser overgedragen IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Mogelijkheid om bezwaar te maken
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browservoorkeuren aan te passen. Meer informatie is hier te vinden. U kunt ook het verzamelen van de gegevens (inclusief IP-adres) door gebruik van de cookie voorkomen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Houd er rekening mee dat u hierdoor onze website zal verlaten.
Informatie externe provider:
Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: 353 (1) 436 1001. Voorwaarden voor de gebruikers: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html,overzicht van de persoonlijke levenssfeer: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, alsmede de data privacy statement: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ . Houd er rekening mee dat u onze website zal verlaten door op bovenstaande links te klikken.
We gebruiken ook Google Tag Manager om de integratie van third-party provider tools zoals Google Analytics te verbeteren. De Google Tag Manager is een tool die ons in staat stelt om tags (code snippers van verschillende aanbieders en partners) te integreren rechtstreeks naar onze websites. We maken met name gebruik van de functie voor de integratie van de dienstverleners op het gebied van online marketing. De Google Tag Manager zelf is een systeem dat dat geen gebruik maakt van cookies of het verzamelen van persoonsgegevens. Als er een de-activering is gemaakt voor domeinen of cookies, blijven deze instellingen staan voor alle tracking-tags die bij Google Tag Manager worden uitgevoerd.
De intra-groep dienstverlener Kloecker.i GmbH, gevestigd in Berlijn wordt hierbij ingezet voor het verzamelen, de verwerking, en het gebruik van de gegevens, met name voor analyse van de verkregen data.

IX. Data Security

Klöckner heeft uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder het uitvoeren van toegang controles, om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking en misbruik.

X. Recht op informatie en andere rechten van de betrokkene

U heeft het recht om informatie van Klöckner over de opgeslagen persoonsgegevens op te vragen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van onze online winkels, kunt u op elk gewenst moment toegang krijgen tot uw gegevens via http://www.kloecknermetals.nl en de gewenste aanpassingen maken. Richt uw verzoeken betreffende persoonsgegevens aan de Data Protection Officer van Klöckner (zie ook „Contact“).

XI. Contact

Richt uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en verzoeken om informatie aan de Data Protection Officer van Klöckner. Hij zal ook beschikbaar zijn voor suggesties of opmerkingen.
ODS B.V.
Donk 6
2991 LE Barendrecht
Nederland